Časté otázky

Predtým, ako to začnete používať


 

1. Všetko o bezplatnom balíku a jeho používaní:

Kto sa zaregistruje na ListMaestro, začína v bezplatnom (štartovacom) balíku.

Bezplatný balík môže používať ktokoľvek BEZ ČASOVÉHO OBMEDZENIA.

Nie je nič nepríjemnejšie, ako keď vyprší mesačná skúšobná doba softvéru a vyzývajú Vás ku kúpe. Spoznávajte systém pohodlne, VO VLASTNOM tempe! Vyskúšajte všetky funkcie!

Čože? Môžem všetko vyskúšať?

Áno, aj v bezplatnom balíku môžete používať VŠETKY FUNKCIE, nie sú obmedzenia ani pre malých. Ak nemôžete všetko vyskúšať, odkiaľ by ste vedeli, či systém vyhovuje vašim požiadavkám?

Predplatné je na 1 rok počnúc dňom objednávky. Nemáme radi veľa administrácie a ani Vás nechceme otravovať s mesačnými faktúrami. Od predplatiteľov si vypýtame ročné predplatné. Ak si pozriete ceny našich balíkov, uvidíte, aké sú výhodné v mesačnom členení.

Aj pred uplynutím jedného roka môžete prejsť na iný balík, kedykoľvek. Zostávajúcu alikvotnú čiastku predplatného (s presnosťou na deň) odrátame z nového balíka a znovu začína plynúť jeden rok.


 

Parametre bezplatného (štartovacieho) balíka:

V tomto balíku max. počet členov je: 100

Celkom toľkoto rôznych e-mailových adries môžete mať vo svojej databáze.

Adresy môžu byť vo viacerých skupinách, a môžete vytvoriť ľubovoľný počet skupín. Adresa z jednej skupiny sa teda môže nachádzať aj v inej skupine, počíta sa to ako jedna adresa.

Mesačný objem správ: max.1000 e-mailov.

Pri bezplatnom balíku sa tento limit nemôže prekročiť. Ak ste to dosiahli, tak nie je možné poslať viac správ pomocou ListMaestro.

Žiaľ niektorí ľudia zneužili službu poskytovanú v bezplatnom balíku ListMaestro, preto zadávanie údajov (hromadný zápis členov skupiny – členov) sme obmedzili. V jednom kroku je možné zadať max. iba 10 adries. Z tých istých dôvodov vymazať členov zo zoznamu členov je možné tiež len po jednom.


 

2. Ako používať systém? Zásady


 

SKUPINA

Ústredným pojmom je skupina. Skupina je zoznam ľudí, s ktorým je možné vykonať viacero úkonov. Napríklad jedným úkonom môžete poslať e-správu všetkým členom skupiny, alebo z nej môžete vytvoriť jednu novú podskupinu; môžete zlúčiť dve skupiny, atď.

Môžete vytvoriť neobmedzený počet skupín, avšak celkový počet (rôznych) členov v nich je obmedzený v závislosti od balíka. Jedného čitateľa – čiže jednu e-mailovú adresu počíta systém len raz, aj keď sa nachádza vo viacerých skupinách.

Vytvorenie skupiny: Moje skupiny – Vytvoriť novú skupinu


 

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Skupina môže mať registračný formulár, ktorý viete umiestniť na svojej webovej stránke, ale funguje aj samostatne na webovej stránke ListMaestro. V registračnom formulári popri povinných údajoch, ako e-mailová adresa a meno, si môžete vyžiadať od návštevníkov aj iné informácie. V registračnom formulári viete nastaviť toľko dátových polí, koľko len chcete. (Len nech to stačia vypĺňať! :-))

Tieto polia viete nastaviť v menu Moje skupiny - Úpravy – Dátové polia.


 

E-SPRÁVY

E-správu viete poslať tak, že ju najprv vytvoríte v položke menu E-správy, potom kliknutím na položku menu Posielanie e-mailov ju viete odoslať vybranej skupine. Vytvorená e-správa môže obsahovať aj osobné údaje, ktoré registrujúci poskytol vo formulári (napr. meno, adresa). Viete poslať aj testovaciu správu (aby ste videli, ako to bude vyzerať ) a viete nastaviť aj načasované posielanie e-správ. Správa môže byť naformátovaná (HTML), alebo ju môžete vytvoriť v jednoduchom rozhraní podobne ako vo Worde, takže nemusíte poznať HTML jazyk. E-správa môže obsahovať kód na sledovanie otvorenia, ako aj odkaz na obsahovú stránku. To znamená, že každá e-správa, ktorú odošleme je osobitná. Môže obsahovať osobné údaje adresáta a také odkazy, na ktoré keď kliknú, ListMaestro bude vedieť, že kto, kedy, na ktorý odkaz klikol v e-správe. (teda obsahuje referenciu na člena skupiny).

Vzhľadom na obmedzenia prijímajúcich serverov e-správy pre skupiny s veľkým počtom členov neodchádzajú naraz. Prenosová rýchlosť je 10 ks e-mailov za pol sekundy. (môžete to nastaviť ale neodporúčame). Takže rozosielanie e-správ veľkým skupinám môže chvíľu trvať. Proces môžete skontrolovať, resp. zastaviť v položke menu Štatistiky – Sledovanie rozosielaných správ.


 

POZVÁNKA

Do e-správy môžete vložiť aj pozývací odkaz. Tento odkaz smeruje na registračnú stránku, ale je v ňom zakódované, že cez koho sa tam návštevník dostane. Je to vhodné na to, aby členovia skupiny odporúčali Vašu registračnú stránku aj iným, pričom ListMaestro presne eviduje, že nový registrovaný člen na čie pozvanie sa dostal na formulár.


 

FILTRE

K skupinám sa môžu definovať filtre. Je to unikátne riešenie ListMaestro, ktorým môžeme zjednodušiť programovanie komplexných marketingových systémov. Filtre sú vhodné na vybranie podskupín, alebo na selektívne posielanie e-mailov. Napríklad ak v registračnom formulári sme sa opýtali pohlavie registrovaného, tak môžeme poslať e-mail iba ženám. Pomocou filtrov vieme vybrať zo skupiny tých, ktorí už určitú správu otvorili, alebo neotvorili ešte nič zo série info správ, alebo ktorým ešte ostáva x správ zo série, atď. To nie je všetko! Filtre môžete navzájom kombinovať – operátormi „a”, „alebo”, „nie” – takto viete naozaj presne vybrať určitých čitateľov.


 

SÉRIA INFO SPRÁV

K vytvorení série info správ treba najprv vytvoriť jednotlivé správy série, potom tieto správy v položke menu Séria info správ môžete spojiť do série. Načasovanie správ v sérii sa dá nastaviť 5 minútovou presnosťou primerane k registrácii.

Ku každej odoslanej e-správe je možné priradiť aj filter členov. Toto umožňuje jednoduché programovanie marketingových systémov šitých na mieru. Nemusíte teda do správy napísať žiadne hieroglyfy, zvláštne premenné a predsa viete vyriešiť, aby napr. jedna správa zo série obsahovala iný text pre mužov a iný text pre ženy: jednoducho si vytvoríte dve takéto správy a k jednej priradíte filter pre výber mužov a k druhej filter pre výber žien (pravdaže iba vtedy, ak ste sa v registračnom formulári spýtali na pohlavie).


 

3. S čím začať? Opis používania „Basic”


 

Používanie programu je jednoduché. Po prihlásení na ľavej strane v menu nájdete hlavné skupiny funkcií. Ku každému úkonu je tu pomôcka a popisy, aby bolo používanie zrozumiteľné. (malé ikony záchranných pásov pri jednotlivých funkciách)


 

Po prvom prihlásení je vhodné začať s nasledovnými funkciami:


 

 • Vytvorte novú skupinu v položke menu Moje skupiny – Vytvoriť novú skupinu. Názov skupiny môžete zadať ľubovoľne, slúži to iba pre Vašu orientáciu, inú funkciu nemá.

 • Keď chcete vyžiadať v registračnom formulári aj iné údaje (základné požiadané údaje sú len meno a e-mailová adresa) tak v položke menu Moje skupiny – Formuláre – Dátové pole môžete zadefinovať dátové polia formulára. Môžete to urobiť aj neskôr, lebo skupina sa dá upraviť aj neskôr.

 • Po uložení novej skupiny prejdite na položku menu Členovia skupín a kliknite na Prijatie nového člena skupiny. Zadajte do novej skupiny vlastnú e-mailovú adresu (ak chcete). Ak chcete zadať naraz viac adries, použite funkciu Členovia skupín – Hromadné prijatie členov.

 • Keď chcete vložiť do e-správy odkaz na prekliknutie, v položke menu Obsahové stránky si pripravte obsah stránky, alebo si to nasmerujte na vlastnú webovú stránku, na ktorú chcete aby preklikli.

 • V položke menu E-správy vytvorte novú e-správu. Keď chcete vložte odkaz na prekliknutie, ktorý smeruje na predtým vytvorenú Obsahovú stránku.

 • Pošlite testovaciu e-správu z položky menu Posielanie e-mailov.

 • Pozrite si svoju mailovú schránku, či správa vyzerá tak, ako ste si to predstavovali. Ak áno, teraz môžete správu rozoslať celej skupine.

 • V položke menu Štatistiky môžete sledovať priebeh doručenia, resp. to, že kto už správu otvoril a kto už preklikol.

 • Keď chcete zmeniť nejaké nastavenie v skupine (napr. upraviť registračný formulár), môžete to urobiť kedykoľvek v položke menu Moje skupiny po výbere skupiny kliknutím na odkaz Úprava.

 • Takisto tu môžete vytvoriť aj nové skupiny, napr. kopírovaním existujúcej skupiny. Iné hromadné úkony s členmi skupiny môžete vykonať v položke menu Členovia skupín – Vyhľadávanie, úpravy, prezeranie členov v skupine.


 


 

4. Čo znamená, že ListMaestro je možné používať s funkciami CRM?

V ListMaestro máte možnosť vybudovať takú databázu Vašich zákazníkov, v ktorej viete ukladať ľubovoľné, Vami definované údaje. Tieto údaje je možné ukladať ako skryté polia v jednej skupine, aby sa neobjavili v registračnom formulári alebo vo formulári určenom na zmenu údajov. CRM (doslovne "Customer Relationship Managment") znamená, že svojich klientov viete obslúžiť na vyššej úrovni na základe informácií, ktoré máte o nich, resp. neustále skúmate ich nároky. K realizácii týchto cieľov je vhodný ListMaestro, lebo keď ukladáte v skrytých poliach, že kto kedy nakupoval, za koľko, aké reklamácie mal, tak filtrovaním členov viete vybrať napr. svojich najspokojnejších klientov, a môžete im zaslať individuálnu ponuku, alebo im dáte vyplniť dotazník za účelom prieskumu trhu.

Zhromaždenie údajov na jednom mieste je aj samo o sebe užitočné, napr. keď musíte niekomu zavolať, hneď viete kto je kto, na čo sa máte sústrediť. Alebo napr. dá sa nastaviť na automatiku: „na xy treba dávať pozor, lebo rád mešká platbou, preto mu pošli upomienku v e-správe“. (Ale v ListMaestro viete poslať upomienku aj v SMS správe. To je ešte účinnejšie.)


 

5. Vaše e-správy vyzerajú vždy rovnako u adresáta?

Zabudovaný textový editor ListMaestro je jedným populárnym a dobre fungujúcim editorom s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý generuje dobre prenosné html kódy (čiže také, ktoré sa zobrazia všade dosť podobne). Preto štandardne viete napísať celkom dobre prenosné e-správy, ak sú Vám známe základy html editácie (napr. text vložíte do tabuliek a nastavíte rozmery buniek).

Ak je Vaša e-správa sofistikovaná, veľmi naformátovaná, tak môžete použiť službu litmus.com na testovanie. My však odporúčame, aby ste nepoužívali veľmi pekne naformátované, dizajnové info správy. Po prvé z tých hneď vidno, že ide o info správu a čitateľ to okamžite premiestni do koša, aby ušetril miesto. Po druhé sa Vám viac oplatí, ak krásny obsah umiestnite na svojej webovej stránke a v info správe len krátkym, pozornosť upútajúcim textom presmerujete čitateľa jedným kliknutím na obsahovú stránku. Takto viete merať aj prekliknutia – dve muchy jednou ranou.


 

6. Ako môžete vidieť, že kto otvoril Vami odoslanú e-správu?

Technicky meranie otvárania funguje tak, že na spodku e-správy sa umiestni malý obrázok, (jeho obsah je len malý nápis odkazujúci na ListMaestro, resp. v predplatenom balíku to môže byť aj prázdny obrázok) a keď niekto otvorí správu, jeho poštový klient prinajlepšom načíta aj tento obrázok. Systém o tom dostane spätnú väzbu a hneď vieme, kto otvoril e-správu (a kedy, a koľkokrát). Dnes však svet smeruje k nedôvere kvôli spamerom a phisherom, preto časť poštových klientov ani nenačíta obrázky, napr. poštový klient Thunderbird zo základu zablokuje obrázky. Poštové klienty sa zvyčajne opýtajú čitateľa, či sa majú obrázky automaticky zobraziť od tohto odosielateľa, ale to robia pomerne diskrétne a väčšina ľudí to prehliadne, alebo zámerne tak neurobí (veď majú na to právo). Preto počítanie otvárania e-správ nie je presné.

Otváranie e-správ viete sledovať v položke menu Štatistiky, resp. táto informácia sa tiež nachádza v Excelovskej tabuľke exportovanej o členoch skupiny. Keď niekto neotvoril e-správu, to teda neznamená nutne, že ju ani nečítal. Na druhej strane, ak niekto otvoril e-správu, to neznamená nutne, že to poriadne aj prečítal. Možno, že to iba prebehol jedným pohľadom, a už to aj skončilo v koši...

Preto je lepšou technikou používať obsahové stránky.


 

7. Načo slúžia obsahové stránky?

Posielanie obyčajných info správ žiaľ čoraz viac stráca svoju účinnosť. Trochu šikovnejšou technikou je použitie efektu telenovely. Ak ste si všimli, častým prvkom na zosilnenie účinku v telenovelách je, že film prerušia presne tam, kde je to najnapínavejšie – lúpežník sa práve chystá udrieť po hlave nič netušiaceho hlavného aktéra, kamión sa priblíži na 2 cm-re k nič netušiacemu dieťaťu vydesenej matky, atď. Túto techniku sa oplatí použiť aj v e-správe: začnete písať obsah, ale v jednom napínavom bode prerušíte vetu a vložíte jeden odkaz, aby preklikol k pokračovaniu. V tomto bode ListMaestro vstúpi do akcie, a starostlivo Vám zaznamená, že dotyčný preklikol (a že presne kedy). V položke menu Štatistiky viete prekliknutia dať do zoznamu.

Tú stránku, na ktorú preklikli z e-správy, nazývame obsahovou stránkou. Môže to byť na serveri ListMaestro, alebo na Vašej vlastnej webovej stránke. V druhom prípade ListMaestro v skutočnosti vloží odkaz smerujúci na náš server, ktorý po administrácii vykonanej pri prekliknutí okamžite a nebadane presmeruje návštevníka na Vami zadanú stránku. Ak obsahová stránka je umiestnená na ListMaestro, tak nepotrebujete ani vlastnú webovú stránku, aby ste analyzovali prekliknutia. Tento spôsob môže byť pohodlnejší aj vtedy, ak napr. neviete alebo je obťažné modifikovať Vašu firemnú stránku (napr. lebo treba čakať na programátora).

Ďalšia zaujímavosť vo veci je, že takto získanú informáciu (tak isto ako informácie o otvorení správ) je možné ďalej použiť v členských filtroch. Napr. ak vložíte do jednej e-správy dva odkazy na prekliknutie, potom neskôr viete poslať e-správu s iným obsahom pre tých, ktorí klikli na odkaz pri blondínke, a pre tých, ktorí klikli na odkaz pri červenom športiaku. A to všetko sa dá aj automatizovať, takže sa dá dopredu naprogramovať do systému, aby dostali inú sériu info správ tí, ktorí klikli na blondínku, ako tí, ktorí klikli na auto. A to všetko viete spraviť Vy sami bez programátora, v jednoduchom rozhraní!


 

8. Čo znamená, že v ListMaestro môžete používať aj dotazníky?

Dotazník je vlastne taká skupina, kde v registračnom formulári nevyžiadame e-mail ani meno. Musíte teda vytvoriť jednu novú skupinu, ktorej typ nastavíte na dotazník namiesto adresára. Po zostavení otázok môžete členom inej skupiny vyslať takú e-správu, v ktorej je odkaz smerujúci na dotazník. Tento odkaz je individuálny pre každého, a treba ho vložiť pri vytvorení e-správy, nielen jednoducho skopírovať odkaz dotazníkového formulára. Totiž týmto identifikuje ListMaestro návštevníka, ktorí po vyplnení dotazníka sa objaví ako člen skupiny medzi odpovedajúcimi na dotazník. Toto je pohodlné riešenie, lebo odpovedajúci nemusia napísať ani svoju e-mailovú adresu. Údaje dotazníka viete exportovať do Excelu a ľubovoľne spracovať. Popritom na dotazník môžete definovať aj sériu info správ, a tá sa aktivuje pre každého odpovedajúceho. Dotazník vie vyplniť každý len raz. Na dodatočnú zmenu je možnosť len tak, ak skupine dotazníka pošleme takú e-správu, v ktorej je odkaz na zmenu údajov.


 

9. Koľko a aké otázky môžete vložiť do registračného formulára?

V registračnom formulári môžete mať hocikoľko a hocijaké dátové polia.

Napríklad dá sa vyriešiť aj zaškrtávacie políčko „súhlasím s podmienkami“. Dá sa to vytvoriť ako jednoduchý registračný údaj a treba to nastaviť ako povinné pole. Názov poľa môže byť napr. „S podmienkami používania“, a povinne voliteľná jediná odpoveď nech je „súhlasím“. K tomu, aby to bol chekbox a nie radio box, treba nastaviť typ otázky s možnosťou viac odpovedí, teda vcelku sú potrebné nasledovné nastavenia:
„Povinná odpoveď”, „Pole na otázky s typom test (voliteľné odpovede)”, „Povoliť viac odpovedí”. Ďalej je vhodné v položke menu Formuláre nastaviť nasledovné: „Neukázať hviezdičky pri povinných riadkoch”.


 

10. Ak vložíte do svojej webovej stránky formulár a nefunguje správne:

Ak registračný formulár vložíte ako html kód (a nie s iframe), tak sa často stáva, že používaný CMS systém (napr. v prípade Wordpress) nevloží kódy tak, ako by to bolo potrebné. V týchto prípadoch sa zvyknú poškodiť JavaScript kódy v html, zvyčajne tak, že editor vloží <p> a </p> tagy. Vtedy sa stáva to, že JavaScript kód, ktorý by mal kontrolovať platnosť údajov, nebude možné spustiť vôbec, a napr. bude sa dať „zaregistrovať“ aj s prázdnou e-mailovou adresou, teda systém neupozorňuje, keď nie sú vyplnené povinné polia. Samozrejme server LM pri takýchto údajoch hlási chybu, preto celé vyzerá tak, ako keby LM fungoval zle, veď ten hlási chybu. Riešením je, že kódy, ktoré sa majú vložiť, treba zadať presne písmenko po písmenku, tak ako to vyčítame z ListMaestro.


 

11. Prečo je pri odosielaní správ polminútové balenie? Prečo nie je možné všetky správy odoslať naraz?

Bohužiaľ sa nedá len tak vyvaliť do sveta veľa e-správ naraz. Ani nie kvôli obmedzenej kapacite nášho servera, ale preto, lebo spam filtre poskytovateľov e-mailových služieb to považujú za podozrivý úkon, a správy zablokujú, nechajú čakať, alebo jednoducho ich neprevezmú. Skúsenosti sú také, že približne 1 e-mail za sekundu je možné pretlačiť cez hrdlo maďarských poskytovateľov bezplatných služieb, preto ListMaestro zámerne spomaľujeme tak, že za pol minúty odošle 10 mailov, čiže za hodinu 1200.

Napriek tomu však naši platiaci užívatelia môžu túto rýchlosť – ak je to potrebné – nastaviť na vyššiu, ale použitie tohto riešenia na väčšie skupiny odporúčame len v odôvodnených prípadoch, a aj vtedy len s mierou. V prípade príliš rýchleho odosielania je totiž oveľa väčšia šanca na to, že server adresáta kvôli veľkému návalu e-mailov dočasne zablokuje, zdrží doručenie. Dokonca kvôli tomu môže e-mail považovať aj za spam, preto sa teda oplatí pridávať plyn opatrne. Pri rýchlostiach nad 50-100 za minútu je riziko toho už veru dosť značné. Použitie väčších rýchlostí odporúčame len v prípade malých skupín – vtedy to má vlastne len taký význam, že celá skupina dostane e-správu zhruba v tom istom čase (nie len prvých 20). To môže byť užitočné vtedy, ak napr. prví niekoľkí najrýchlejší odpovedajúci alebo objednajúci dostanú aj darček.

Rýchlosť odosielania nie je garantovaná. To znamená len toľko, že mailový server ListMaestro v danom tempe uskladní e-správy do doručovacieho radu a doručí ich hneď ako je to možné. Skutočná rýchlosť doručovania závisí jednak od zaťaženosti mailových serverov ListMaestro (toto je badateľné len pri veľkých rýchlostiach, ak to vôbec vidno), ale hlavne od toho, že adresáti ako rýchlo sú schopní e-správy prevziať. V praxi bohužiaľ to druhé je prekážkou (hlavne kvôli spam filtrom, resp. kvôli pomalosti poskytovateľov bezplatných e-mailových služieb). V Maďarsku nemá veľmi zmysel poslať na jeden typický adresár viac ako 100 e-mailov za minútu, lebo to nevedia tak rýchlo prevziať servery adresátov a potom sa len zaseknú na serveri ListMaestro a často tam čakajú až hodiny na doručenie. Správy, ktoré sa nepodarilo na prvýkrát doručiť, server sa samozrejme neskôr pokúsi odoslať znova.

Pre užívateľov bezplatného balíka je povolená len najnižšia rýchlosť.


 

12. Prečo neodporúčame posielanie veľkých príloh v mailoch?


 

Neodporúčame posielanie veľkých príloh v správach. Čo sa považuje za veľké? Väčšie ako 1-2 Mbit sa už neodporúča.


 

 • Nie každý server preberie e-maily takejto veľkosti, adresát ich nedostane. Tieto sa vrátia späť a adresáta môžu vyradiť zo zoznamu, ako keby mal zlú e-mailovú adresu.

 • Spam filtre, resp. ochranné systémy monitorovania záťaže mailových služieb môžu ľahšie zareagovať negatívne na veľké maily a adresát správu ani nedostane.

 • Môže byť veľmi nepríjemné pre čitateľa otvoriť veľkú e-správu. Kvôli rozmeru sa načítava pomalšie – naštartuje čítanie s čiernym bodom.

 • Tým, ktorí čítajú e-maily v mobilnom telefóne a stiahnu e-správu, generuje to značný prenos dát, za čo musia platiť. Nie je isté, že budú. Určite si všimnú, že správa je veľká a vymažú ju (možno bez prečítania).

 • Veľmi to zaťaží úložný priestor čitateľa. Čitateľ to nebude tolerovať. Mnohí hneď po prečítaní vymažú veľké maily, aby im nezaberal úložný priestor, alebo občas upratujú a vymažú veľké maily.

 • Hromadné rozosielanie veľkých e-správ znamená značnú záťaž pre mailové servery. Servery LM sa od toho síce nezrútia, ale jednak to spôsobuje oneskorenie doručenia, jednak o prijímajúcich e-mailových serveroch nevieme, či v takýchto prípadoch zo sebaobrany nezavrú svoje brány a nevyhodia do koša bez stopy e-maily spôsobujúce veľké zaťaženie.

 • O otvorení prílohy nedostanete žiadnu spätnú väzbu, čiže nebudete vedieť, že koľkí a presne kto otvoril dokument. S obsahovými stránkami a odkazom na stiahnutie to však nie je problém.

 • Namiesto veľkej prílohy odporúčame, aby ste dokument nahrali niekam (na ľubovoľný webový server, ale ak nemáte prístup k takému, tak použite funkciu úložného priestoru ListMaestro), a do správy vložte len odkaz na stiahnutie. Viac profesionálna verzia toho je, ak k tomu vytvoríte aj obsahovú stránku, čo je presmerovanie na odkaz dokumentu. Je to veľmi užitočné preto, lebo takto budete vidieť aj to, že presne kto stiahol dokument.


 

13. Ako sa zaobchádza s odmietnutými správami?

Keď na niektorú adresu sa nedá poslať e-správa (napr. lebo bola zle zadaná alebo neexistuje taká adresa), tak doručovací server odosielateľovi správy pošle o tom chybové hlásenie. ListMaestro je nastavené tak, aby tieto zachytil. Odosielateľom správy budete Vy, s tou mailovou adresou, ktorú ste zadali. Avšak oznámenia o odmietnutých správach budeme žiadať na takú e-mailovú adresu, ktorú spravuje ListMaestro. Takto ListMaestro automaticky sleduje, že ktoré e-mailové adresy sú chybné a tie vypne. Mimochodom týmto vás ušetrí od množstva nepríjemných automatických odkazov.

To, že po koľkých odmietnutiach sa má vypnúť jedna adresa, viete nastaviť pri úprave skupiny - teda môže to byť rôzne pre každú skupinu. Podľa predvoleného nastavenia je to 1, čiže okamžite vypne z adresára tých, ktorým nevedel správu doručiť. Nevymaže ich, len poznačí, a pri zozname členov zvýrazní červenou farbou tieto adresy. Ďalej na tieto adresy nebude posielať e-správy.

Ak správu nevedel doručiť iba kvôli prechodnému problému (napr. viachodinový alebo viacdňový výpadok prijímajúceho servera alebo najmä prísnejší spam filter), tak v tomto prípade červenou zvýraznené adresy môžete nastaviť späť pomocou funkcie Zastaviť vyznačenie v položke menu Členovia skupín – Vyhľadávanie, úpravy, prezeranie členov v skupine.


 

14. Čo všetko vedia a ako fungujú MLM funkcie?

MLM funkcia je dobrá na to, aby ste vedeli vytvoriť hierarchickú skupinu. To znamená, že je možné evidovať, že kto na čie pozvanie sa dostal do skupiny. Je to možné jednak administrovať ručne, jednak to môže fungovať aj automatizovane pomocou pozývacieho odkazu, alebo použitím špeciálnych individuálnych odkazov smerujúcich na registračný formulár. Ďalej je možné jednoducho vo formulári vyžiadať e-mailovú adresu pozývajúceho. Používanie, výhody a nevýhody týchto metód rozoberáme nižšie.

Ak máte jednu takúto hierarchickú skupinu, tak môžete z nej exportovať do Excelu rôzne výkazy. Napr. je možné vyžiadať štatistiky po jednotlivých vedúcich podskupín, je možné exportovať do Excelu úplný strom závislostí, ďalej je aj taká funkcia, ktorá pošle e-mail vedúcim skupín, k čomu LM pripojí štatistiku aktivít počítanú na celú ich podskupinu pre zadané obdobie.

Používanie MLM funkcií viete zapnúť vo všeobecných nastaveniach skupiny (použitie MLM hierarchie medzi členmi skupiny). Keď toto zapnete, tak pri zozname členov sa dole objaví jeden nový blok, v ktorom sa dajú použiť MLM funkcie pre vybraných členov. Tu viete napr. ručne vybudovať hierarchiu. Kliknutím na záchranný pás nájdete ďalšie opisy, ako. Tu je možné ďalej exportovať aj štatistiky, a poslať e-maily vedúcim podskupín. A v tabuľke členov sa objaví jeden nový stĺpec s hlavičkou „vedúci skupiny“, tam môžete vidieť, že kto je čí vedúci.


 

A teraz niekoľko slov o automatizácii.
Ak chcete do jednej existujúcej skupiny naverbovať ďalších členov, tak existujú na to nasledovné možné postupy:

 1. Rozoslanie pozývacích listov pomocou funkcie „pozývací odkaz“

 2. Rozoslanie pozývacích listov pomocou pozývacieho formulára

 3. Nábor členov bežným registračným formulárom, vyžiadaním e-mailovej adresy pozývajúceho


 

1. Rozoslanie pozývacích listov pomocou funkcie „pozývací odkaz“

Vytvorte jednu takú e-správu, v ktorej požiadate svojich (podľa možnosti spokojných) zákazníkov, aby odporúčali Vaše služby aj svojim známym. Je účelné ponúknuť im aj nejaký darček. Je dôležité, aby v správe bola jedna šablóna, ktorú len prekopíruje (prípadne ju len minimálne upraví), a hneď to môže poslať ďalej. Do tejto správy je možné vložiť na stránke pre úpravu e-správ jeden špeciálny odkaz (Pozývací odkaz), na ktorý keď niekto klikne, tak sa dostane na registračnú stránku. Vtedy ListMaestro bude vedieť aj to, na základe individuálneho odkazu, že na čie odporúčanie prišiel návštevník. V položke menu Štatistiky viete sledovať, že kto na čie odporúčanie sa registroval do skupiny.

Táto metóda má tú nevýhodu, že mnohí budú leniví upraviť správu, jednoducho ju prepošlú. Preto do tejto správy sa výnimočne NESMIE vložiť odkaz na odhlásenie alebo odkaz na zmenu údajov, lebo v tom prípade vedúceho skupiny odhlásia netrpezliví čitatelia, ktorých bude bombardovať pozvánkou. Technicky to ináč funguje perfektne, aj z právneho hľadiska je to bezchybné riešenie, veď to sa nepovažuje za spamovanie, každý prepošle správu zo svojej vlastnej mailovej schránky.


 

2. Rozoslanie pozývacích listov pomocou pozývacieho formulára

Je to troška sofistikovanejší spôsob ako 1., jeho podstata je však tá istá, len uskutočnenie je elegantnejšie. Teda tak isto rozošleme e-správu už existujúcim členom skupiny, ale teraz nepoužijem funkciu „vložiť pozývací odkaz na koniec textu“, ale budeme potrebovať „vložiť na koniec textu odkaz na pozývací formulár“. V tomto prípade vložený osobitný odkaz (ktorý identifikuje pozývajúceho) nebude nasmerovaný na registračný formulár, ale na taký formulár, v ktorom dotyčný len zadá e-mailové adresy adresátov. On keď chce, môže potom upraviť text pozvánky a nakoniec stlačením jedného tlačidla rozošle pozvánku uvedeným adresátom. Adresáti dostanú taký odkaz v pozvánke, na ktorý keď kliknú, dostanú sa do obvyklého registračného formulára, systém však bude vedieť, na čie odporúčanie prišli a automaticky sa dostanú pod vedúceho skupiny, ak sa zaregistrujú.

Text pozývacieho formulára viete zostaviť v položke menu Formuláre, tu je možné zadať základný text pozvánky (ktorý samozrejme adresát môže preformulovať predtým, ako to rozošle). Tento spôsob odporúčame radšej namiesto 1. Jeho nevýhodou môže byť, že správy neposiela odosielateľ, ale server LM, čo môžu spam filtre v niektorých prípadoch kontrolovať prísnejšie, ako osobnú korešpondenciu. Nie je to typické, ale kvôli tomu môže byť pomer doručenia u niektorých poskytovateľov e-mailových služieb (freemail, citromail) nižší.


 

3. Nábor členov bežným registračným formulárom, vyžiadaním e-mailovej adresy pozývajúceho

Toto je najjednoduchší spôsob: do registračného formulára priberieme jedno nové dátové pole, v ktorom sa opýtame, že na čie pozvanie sa dotyčný zaregistroval. Nevýhodou tohto spôsobu je, že potom musíte ručne nastaviť hierarchiu. To môže bohužiaľ znamenať veľa práce, lebo ľudia niekedy napíšu adresu zle, alebo napíšu inú, pre nás neznámu adresu pozývajúceho, prípadne pole ani nevyplnia (alebo nesprávne). Jeho výhodou je však, že tento formulár je možné vložiť kdekoľvek, napr. aj na jednu webovú stránku, a nefunguje vec iba tak, že niekto ho pozve, ale aj tak, že niekto sa len potuluje po webovej stránke a zaregistruje sa. Môže sa použiť aj doplnkovým spôsobom.


 

15. Čo je to "split test"?


 

Ak chcete optimalizovať obsah svojej e-správy, najlepším spôsobom je, keď meriate jej účinnosť. Teda, že koľkí to otvoria, alebo čo je ešte presnejšie, že koľkí prekliknú na odkaz vložený do správy, smerujúci na obsahovú stránku.

Povedzme, že chcete zmeniť predmet správy, v nádeji, že nový predmet bude účinnejší. Vtedy od tipovania alebo predtuchy je oveľa lepším spôsobom merať, že s ktorým predmetom koľkí prečítajú správu. Polovicu rozoslaných e-správ pre skupinu pošlete s jedným predmetom a druhú polovicu s druhým predmetom, náhodným výberom. Toto sa nazýva split test. K tomu nepotrebujete rozdeliť skupinu na dve časti, ListMaestro to vyrieši tak, že ich vyberie náhodne.

Samozrejme môžete v e-správe meniť hocičo, nielen predmet. Jednoducho e-správu skopírujte a v novom exemplári vykonajte úpravy. Potom pri odoslaní uveďte túto novú upravenú e-správu ako alternatívnu e-správu. Pri rozoslaní každý adresát dostane náhodne jednu verziu. V položke menu Štatistiky budete na druhý, tretí deň vidieť, ktorú e-správu otvorili viacerí.

Takto budete vedieť napísať čoraz účinnejšie e-správy, a nemusíte počúvať len svoje predtuchy, ale viete objektívne merať účinok svojich e-správ.


 


 

16. Ako viete vložiť do ListMaestro už existujúci adresár?

Používajte funkciu "Členovia skupín -> Hromadné prijatie členov". Adresy a mená sa vložia najjednoduchšie takto.

Trochu je to zložitejšie, keď nielen adresy chcete preniesť, ale aj iné dáta. Vtedy musíte najprv vytvoriť jednu takú skupinu, v ktorej sú tie registračné dátové polia, aké dáta chcete naplniť (napr. telefonické číslo, adresa, vek, atď.). Prijmite jedného člena na skúšku ručne do tejto skupiny, a použite funkciu exportovanie dát do Excelu (bez indexov). Dostanete taký Excelovský súbor, do ktorého potom môžete skopírovať adresy. Takže do usporiadaného Excelovského súboru vložte členov a importujte do ListMaestro.


 

17. Ja už mám vlastnú CMS alebo CRM systém. ListMaestro s tým vie spolupracovať?

Áno, ListMaestro má jedno jednoduché programátorské rozhranie. Vaši programátori bez akýchkoľvek zvláštnych ťažkostí vedia pripojiť k existujúcim systémom funkcie ListMaestro. Napríklad do niektorého registračného formulára Vášho existujúceho systému manažérstva obsahu sa dá veľmi jednoducho vložiť, aby do CMS systému zapísaný člen sa naraz hneď dostal aj do databázy ListMaestro (a aby sa naňho aktivizoval tu nastavený marketingový automatizmus). Programátorské rozhranie je nezávislé na platforme a na systéme. Je veľmi ľahko použiteľné, takže jeho použitie nevyžaduje zvláštne znalosti programovania. Jeho dokumentácia je krátke a ľahko pochopiteľné, nemala by robiť žiadny problém ani menej skúsenejším programátorom.


 


 

18. Prečo dáva [XY] poskytovateľ do spamového priečinka e-maily posielané z ListMaestro?

To je ťažká otázka, lebo to vie iba správca systému [XY] poskytovateľa, ktorý nám to neprezradí.

A samozrejme na to by bolo ľahké povedať, že preto, lebo servery ListMaestro už poznajú spam filtre. Ale situácia je v skutočnosti oveľa horšia: spam filtre sa obvykle naučia na odosielateľa e-správy alebo na obsah e-správy.

V dnešnej dobe totiž spam filtrácia na základe IP postupne vychádza z módy (a to veľmi správne, veď takto by e-mailové servery väčších poskytovateľov už dávno skončili na čiernom zozname, hoci od nich odchádza zmiešaný objem e-mailov). Spam filtráciu na základe IP čoraz viac vytláčajú algoritmy umelej inteligencie spočívajúce na obsahovej analýze, ktoré v dobrom prípade sú podporené interaktivitou používateľov. Bohužiaľ dostatočne múdra umelá inteligencia neexistuje (pravdepodobne ani nebude, kým my žijeme, ale možno že nikdy). Preto tieto spôsoby žiaľ vedia byť hrozne zlé.

Takže ak niekto trpí s takýmto doručovacím problémom, ten musí premyslieť, ako by vedel svoje e-správy prepísať tak, aby boli menej podozrivé spam flitrom. Možno, že používa priveľa magických slov (ako napr. šanca na zarábanie peňazí, skúšobná príležitosť zadarmo, mimoriadna akcia, nenávratná príležitosť, garantovaná spokojnosť, atď.). Ale môže byť podozrivé aj umiestnenie viac odkazov v texte, alebo veľa farieb, jedným slovom keď vyzerá tak ako jeden typický spam, do akej miery sa to vie jeden softvér naučiť. Je možné, že konkrétne na doménové meno alebo na odosielateľa e-správy sa naučí spam filter, povedzme preto lebo príliš veľa ľudí označilo odtiaľ prichádzajúce listy ako spam (toto sa môže stať ľahko keď niekto nakúpený adresár bombarduje svojimi ponukami).

Jedna veľmi účinná metóda je poprosiť adresátov, aby pridali e-mailovú adresu odosielateľa na zoznam povolených adries a zaznamenali do zoznamu svojich kontaktov. Ak sa vôbec dá nahovoriť adresáta, aby on oznámil spam filtru, že e-správa nie je spam, to asi pomôže, a dá sa aj to predstaviť, že to spam filter vezme do úvahy (ale bohužiaľ neexistuje na to žiadna istota).


 

19. Čo môžete urobiť, keď sa listy dostanú do spamového priečinka?

Poproste každého adresáta, aby vaše listy označili ako legitímne, čiže aby označili že to nie je spam. Toto je najdôležitejšie, a najviac pomáhajúce pravidlo.

Pred Vianocami buďte zhovievaví najčastejšie používanými bezplatnými poskytovateľmi. Veľakrát nezvládnu veľký obrat e-správ. Keď je to vážny problém, poproste svojich partnerov, aby prešli na spoľahlivejšieho poskytovateľa e-mailových služieb, ktorý stále prevezme e-správy.

Zmeňte obsah listu. Filtre sa ľahko naučia určité výrazy, časté frázy.

Keď si tak myslíte, používajte vlastný mailový server k rozosielaniu. Toto sa dá nastaviť v položke menu nastavenia. Z vášho vlastného serveru nikto iný nepošle e-maily, preto filtre ešte ani nepoznajú (aspoň nejaký čas).

Keď máte vlastný server, v liste nachádzajúce odkazy tiež môžete vymeniť na vlastné. Takto sa viete zbaviť aj mena domény ListMaestro v odkazoch nachádzajúcich sa v e-správe. K tomuto treba vytvoriť jeden web Proxy na Vašom serveri, podrobnejšie informácie v položke nastavenia - emailový server.


 

20. Ako môžem vložiť video do e-správy?

De e-správy sa môže pripojiť aj YouTube kód, ale korešpondenčné programy to nezvyknú otvoriť vo všetkých prípadoch, tak tento spôsob neodporúčame . Namiesto toho urobte jeden obrázok, na ktorom je vidno videoprehrávač (napr. vystrihnete z jedného uloženia na ploche, ako to vidíte na YouTube pred spustením). Tento obraz pripojte do e-správy tak, aby ste z celého obrazu urobili hneď jeden odkaz, ktorý smeruje na video. Takto ,keď čitateľ klikne na obraz, otvorí sa mu jedno okno s videom.

Prevádzkovateľom ListMaestro je Granium s.r.o. Majitelia spoločnosti majú dlhodobé skúsenosti s prevádzkovaním web služieb