Žiadosť o spoluprácu na rekorde - rok 2019

Na základe žiadosti o spoluprácu na rekorde obdržíte e-mail. 
Po oboznámení sa so všeobecnými podmienkami sa
e
-mailom vyjadríte k forme spolupráce.

UPOZORNENIE:
Pri odsúhlasovaní spolupráce v prípade ak  sa nezhoduje
meno a priezvisko s údajmi osoby, ktorá podávala žiadosť
tak táto bude stornovaná.

Žiadosť podajte minimálne 14 dní pred realizáciou rekordu.

Slovenské rekordy a médiá

Igor Svítok - DATAPRESSCOMP, Slovenské rekordy, Šútovce 141, 972 01 Bojnice.
info@slovenskerekordy.sk, www.slovenskerekordy.sk

E-mail:*
Meno a priezvisko:*
Žiadosť bola podaná dňa:*
Mobil resp. telefón kontaktnej osoby:*
Bydlisko žiadateľa resp. názov organizácie - firmy, ulica, PSČ, mesto, obec - vyplňte tieto údaje kompletne*
DIČ (ak nemáte dajte nulu):*
IČO (ak nemáte dajte nulu):*
Termín realizácie pokusu - DEŇ-MESIAC-ROK + uveďte aj čas*
Pracovný názov rekordu:*
Stručný popis rekordu - čo chcete realizovať, prípadne názov podujatia:*
Miesto - lokalita, kde sa má konať rekord:*
GDPR - osobné údaje - odsúhlasili ste podmienky?*