Žiadosť o spoluprácu na rekorde
rok 2023

Po podaní žiadosti o spoluprácu obdržíte aktivačný e-mail. 
Po zoznámení sa s podmienkami rekordu
si vytvorte objednávku v e-shope

UPOZORNENIE:
Pri odsúhlasovaní spolupráce v prípade ak  sa nezhoduje
meno a priezvisko s údajmi osoby, ktorá podávala žiadosť
stornujeme.

Žiadosť podajte najneskôr 14 dní
pred realizáciou rekordu.

Slovenské rekordy a médiá

Kniha slovenských rekordov, o.z.
Terany 197, 962 68 Hontianske Tesáre.

IČO: 52101738
DIČ:  2121290501
telefón: 0905 292 324


info@knihaslovenskychrekordov.sk
www.knihaslovenskychrekordov.sk

E-mail:*
Meno a priezvisko:*
Žiadosť bola podaná dňa.*
Korešpondenčná adresa - osoba.*
Údaje o spoločnosti - adresa a IČO.
Vek žiadateľa.*
Mobil resp. telefón kontaktnej osoby.*
Miesto - lokalita, kde sa má konať rekord*
Termín realizácie pokusu - DEŇ-MESIAC-ROK + uveďte aj čas*
Pracovný názov rekordu.*
Stručný popis rekordu - čo chcete realizovať.*
Odsúhlasenie GDPR.*
Anti-spambot kód: