Žiadosť o spoluprácu na rekorde
rok 2022

Po podaní žiadosti o spoluprácu obdržíte e-mail. 
Po oboznámení sa so všeobecnými podmienkami sa
e
-mailom vyjadrite k forme spolupráce.

UPOZORNENIE:
Pri odsúhlasovaní spolupráce v prípade ak  sa nezhoduje
meno a priezvisko s údajmi osoby, ktorá podávala žiadosť
stornujeme.

Žiadosť podajte najneskôr minimálne 14 dní
pred realizáciou rekordu.

Slovenské rekordy a médiá

Igor Svítok - DATAPRESSCOMP, Slovenské rekordy, Šútovce 141, 972 01 Bojnice.
info@slovenskerekordy.sk
www.slovenskerekordy.sk

E-mail:*
Meno a priezvisko:*
Žiadosť bola podaná dňa:*
Vek žiadateľa:*
Mobil resp. telefón kontaktnej osoby:*
Bydlisko žiadateľa resp. názov organizácie - firmy, ulica+ číslo domu, mesto, obec - vyplňte tieto údaje kompletne*
PSČ*
DIČ (ak nemáte dajte nulu):*
IČO (ak nemáte dajte nulu):*
Miesto - lokalita, kde sa má konať rekord:*
Presná adresa miesta + PSČ*
Termín realizácie pokusu - DEŇ-MESIAC-ROK + uveďte aj čas*
GDPR - osobné údaje - oboznámil som sa s podmienkami*
Pracovný názov rekordu:*
Stručný popis rekordu - čo chcete realizovať, prípadne názov podujatia:*
Využívam elektronickú komunikáciu*
Údaje na marketingové účely*