Žiadosť o spoluprácu na rekorde
rok 2023

Po podaní žiadosti o spoluprácu obdržíte e-mail. 
Po oboznámení sa so všeobecnými podmienkami sa
e
-mailom vyjadrite k forme spolupráce.

E-MAIL:*
MENO*
Žiadosť bola podaná dňa:*
Vek žiadateľa:*
Mobil resp. telefón kontaktnej osoby:*
Celé meno a priezvisko rekordmana použite DIAKRITIKU:*
Adresa žiadateľa resp. názov organizácie - firmy, ulica+ číslo domu, mesto, obec - použite DIAKRITIKU*
PSČ:*
DIČ (ak nemáte dajte nulu):*
IČO (ak nemáte dajte nulu):*
Miesto - lokalita, kde sa má konať rekord + PSČ:*
Termín realizácie pokusu - DEŇ-MESIAC-ROK + uveďte aj čas*
GDPR - osobné údaje - oboznámil som sa s podmienkami*
Pracovný názov rekordu - používané je potom v skrátenej verzii s číslom*
Stručný popis rekordu - čo chcete realizovať, názov podujatia:*
Údaje na marketingové účely*
Ako budete na akcii promovať svoju spoločnosť a logo ?*
Máte záujem o propagáciu vášho podujatia v médiách?*
Naše logo na propagáciu slovenského rekordu Vám pošleme v akom formáte?*
POZNÁMKA-požiadavka na účastnícke diplomy, medaile a pod.*