Žiadosť o spoluprácu na rekorde
rok 2024

Po podaní žiadosti o spoluprácu obdržíte e-mail. 
Po oboznámení sa so všeobecnými podmienkami sa
e
-mailom vyjadrite k forme spolupráce.

E-MAIL:*
MENO*
Žiadosť bola podaná dňa:*
Vek žiadateľa:*
Mobil resp. telefón kontaktnej osoby:*
Celé meno a priezvisko rekordmana resp. názov organizácie, použite DIAKRITIKU:*
Adresa žiadateľa resp. organizácie, ulica + číslo domu, mesto, obec - použite DIAKRITIKU:*
PSČ:*
DIČ (ak nemáte dajte nulu):*
IČO (ak nemáte dajte nulu):*
Miesto - lokalita, kde sa má konať rekord + PSČ:*
Termín realizácie pokusu - DEŇ-MESIAC-ROK:*
Začiatok realizácie pokusu uveďte aj predbežný čas:*
GDPR - osobné údaje - oboznámil som sa s podmienkami*
Pracovný názov rekordu:*
Stručný popis rekordu - čo chcete realizovať, prípadne názov podujatia:*
Údaje na marketingové účely*
Máte záujem o propagáciu vášho podujatia v médiách?*
Akou formou budete na akcii promovať Slovenské rekordy?*
Logo Slovenské rekordy Vám pošleme v akom formáte? JPG - PDF - PSD - EPS*
Originálne certifikáty poslať komu, uveďte adresu ak je odlišná od vyššie uvedenej:?*
POZNÁMKA - mám/máme záujem o účastnícke diplomy? medaile? poháre ?*
Máte predbežný záujem o tlačenú ročenku:*